Startsidan

Detta är ALVESTA ALTERNATIVET!


Alvesta Alternativet bildades sommaren 1991 som en oberoende kommunalpolitisk förening.

Vår målsättning är att verka för en bättre och sundare utveckling i Alvesta kommun än vad riksdagspartierna lyckats åstadkomma.

Vi vill verka för en god hushållning med kommuninvånarnas skattemedel och förverkliga en generell välfärdspolitik som grundar sig på solidaritet mellan medborgarna.

Tack vare att vi inte har några partitaktiska lojaliteter uppifrån att ta hänsyn till, kan vi ta ställning i de politiska frågorna ur ett rent

sakligt perspektiv utan att få pekpinnar från vare sig vänster eller höger eller någon högre instans.

 

MED SEDAN 1991

Första gången vi ställde upp i ett val var 1991 och allt sedan dess har vi haft mellan en femtedel och en knapp sjättedel av kommunens väljare bakom oss.

I fullmäktige har det betytt mellan fyra och nio mandat.

Under den mandatperioden 1994-1998, var vi största oppositionsparti med vice ordförandeposter i samtliga nämnders arbetsutskott.

Valet 2002 innebar ett maktskifte i Alvesta kommun. Den tidigare socialdemokratiskt ledda majoriteten ersattes av en rent borgerlig.

Även om vi inte är den största oppositionen är vi den VERKLIGA OPPOSITIONEN! Vi lyfter på locket och ger invånarna den information

som varken den borgerliga majoriteten eller socialdemokraterna vill ska komma ut i offentligheten! 

2006 blev det nytt maktskifte men istället för att gå samman med oss så valde socialdemokraterna att åter förena sig med centern.

Detta räckte dock inte för att få majoritet utan man tog också hjälp av folkpartiet och miljöpartiet för att uppnå minsta möjliga majoritet.

 

EGNA FÖRSLAG

I många stora frågor har vi fört fram egna förslag gentemot den politiska majoriteten. Det gäller bland annat egna budgetförslag till hur vi vill

använda kommunens ekonomiska resurser. Andra exempel handlar om bland annat kommunens organisation, en aktiv näringspolitik, skol- och omsorgsfrågor.

Sedan starten 1991 har vi från att helt ha frusits ut märkt ett allt större accepterande av våra förslag och idéer från de andra partierna.

I flera frågor har de andra partierna röstat mot våra förslag bara för att en tid senare återkomma med våra förslag i egen tappning.

Exemplen på detta är många, bland annat att behålla ålderdomshemmen inom äldreomsorgen, bygga bostäder på mindre orter och frågan om en varmvattenbassäng.

För oss är det viktigt att man hushållar förnuftigt med vår gemensamma och begränsade kommunkassa.

Vi försöker se till att förslag och beslut så långt det är möjligt är till gagn för så många av kommuninvånarna som möjligt.

 

GRÄSROTSRÖRELSE

Alvesta Alternativet har växt fram som en "gräsrotsrörelse". Vi tycker det är viktigt att åsikter och idéer skall växa fram underifrån och inte tvärt om.

Besluten om hur vi ska ställa oss i olika frågor fattas på våra partigrupps- och medlemsmöten.

I oppositionsställning har vi haft möjlighet att "lyfta på locket till den kommunala grytan" och låta kommuninvånarna få vetskap om vad som händer,

något som riksdagspartierna inte alltid sett med blida ögon!

Samtidigt har vi, inte minst genom våra alternativa budgetförslag, påvisat en politik bort från skattehöjningar, besparingar och neddragningar

som socialdemokraterna och de borgerliga partierna bedrivit.


Bli medlem i Alvesta Alternativet!

Kom med och påverka utvecklingen!

Medlemsavgiften är bara 20 kronor!!!

Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8. Går också att Swisha 0702595375 (Lars-Olof Franzén, kassör)

Glöm inte ange namn och adress!

Eller kontakta någon i styrelsen!